اندازه گیری و سنجش HCP با استفاده از روش الایزا (ELISA)   داروهای زیستی نوترکیب بخش بزرگی از فروش جهانی دارو را به خود اختصاص داده‌اند. برای اطمینان از سطوح بالای ایمنی در طول آزمایشات بالینی و پس از عرضه محصول دارویی، مقررات متعددی توسط نهادهای نظارتی...