تشخیص HCP یا تشخیص و حذف پروتئین‌های سلول میزبان در محصولات نوترکیب درمانی یک اقدام ضروری است. از طرفی فرایندهای تصفیه محصول باید به طور مرتب بهینه‌سازی شوند تا بتوان در حد امکان HCPها را حذف یا غیرفعال کرد. سنجش HCP اطلاعات مهمی از جمله ترکیب...

اصطلاح بیو داروها یا داروهای نوترکیب در دهه 1980 ابداع شد و به داروهای تولید شده در فرایندهای بیوتکنولوژی با استفاده از روش زیست‌شناسی مولکولی اشاره دارد. برخی از این داروها مانند آنتی‌بادی‌های مونوکلونال مولکول‌های خاصی را هدف قرار می‌دهند، به زبان ساده مانند موشک...