آماده‌سازی آنتی‌ژن HCP از سلول پستانداران، اولین گام ایجاد یک سلول پوچ (null) است. این سلول فاقد ژن بیان‌کننده محصول دارویی است. برای تهیه سلول پوچ دو روش وجود دارد. در روش اول می‌توان از سلول‌های غیرترانسفکت شده (مانند سلول‌های والد) استفاده کرد که با...