تولید پروتئین‌های نوترکیب در سلول های حشرات با باکولوویروس[1]، یک زمینه نوظهور در بیوتکنولوژی است که سابقه ای طولانی داشته و به اواسط دهه 1980 باز می‌گردد. استفاده از کشت سلولی حشرات برای بیان پروتئین هترولوگ به طور پیوسته در طی چندین دهه افزایش یافته...

اصطلاح بیو داروها یا داروهای نوترکیب در دهه 1980 ابداع شد و به داروهای تولید شده در فرایندهای بیوتکنولوژی با استفاده از روش زیست‌شناسی مولکولی اشاره دارد. برخی از این داروها مانند آنتی‌بادی‌های مونوکلونال مولکول‌های خاصی را هدف قرار می‌دهند، به زبان ساده مانند موشک...