اصطلاح بیو داروها یا داروهای نوترکیب در دهه 1980 ابداع شد و به داروهای تولید شده در فرایندهای بیوتکنولوژی با استفاده از روش زیست‌شناسی مولکولی اشاره دارد. برخی از این داروها مانند آنتی‌بادی‌های مونوکلونال مولکول‌های خاصی را هدف قرار می‌دهند، به زبان ساده مانند موشک...

در فرایند تولید محصولات دارویی نوترکیب به دلیل استفاده از سلول های میزبان یوکاریوتی و پروکاریوتی، همواره پس از تخلیص دارو یا واکسن مقداری ناخالصی پروتئینی سلول میزبان باقی میماند(Host cell protein, HCP) که در صورت بالاتر بودن مقدار آن از حد مجاز طبق قوانین...