تشخیص HCP یا تشخیص و حذف پروتئین‌های سلول میزبان در محصولات نوترکیب درمانی یک اقدام ضروری است. از طرفی فرایندهای تصفیه محصول باید به طور مرتب بهینه‌سازی شوند تا بتوان در حد امکان HCPها را حذف یا غیرفعال کرد. سنجش HCP اطلاعات مهمی از جمله ترکیب...