تولید پروتئین‌های نوترکیب در سلول های حشرات با باکولوویروس[1]، یک زمینه نوظهور در بیوتکنولوژی است که سابقه ای طولانی داشته و به اواسط دهه 1980 باز می‌گردد. استفاده از کشت سلولی حشرات برای بیان پروتئین هترولوگ به طور پیوسته در طی چندین دهه افزایش یافته...