فرم ثبت شکایت

  فرم مناسب را انتخاب کنید(حقیقی / حقوقی)


  نام و نام خانوادگی*

  کد ملی

  ایمیل*

  شماره تماس*

  نام موسسه*

  کد پستی

  ایمیل*

  تلفن تماس*  نحوه ثبت شکایت؟*


  شماره نامه

  تاریخ ارسال

  تاریخ مراجعه

  نام فرد پاسخ دهنده

  تاریخ تماس

  نام فرد پاسخ دهنده  نام محصول/خدمات*

  تاریخ انقضا محصول*

  تاریخ دریافت*

  کارشناس دریافت کننده محصول*

  سریال و سری ساخت*

  کارشناس تست*

  توضیح و شرح شکایت:

  تایید مصرف کننده:

  تایید مسئول فنی: