طراحی سفارشی کیت

کیت های تشخیصی حوزه دارویی

شرکت ما متناسب با نیاز شما مشتریان عزیز کیت های تشخیصی درحوزه دارو، طراحی، تولید و عرضه میکند. مجموعه اقدامات تخصصی در این راستا شامل: تولیدو تخلیص آنتی بادی،سفارش مواد مورد نیاز، طراحی آزمون متناسب با نیاز مشتری، طراحی و توسعه کیت، انجام تست های معتبرسازی کیت و در نهایت مستند سازی کیت مورد سفارش در شرکت هورا طب انجام می شود. در این خصوص فرایند تولید سفارشی آنتی بادی های پلی کلونال علیه آنتی ژن هایی مانند ناخالصی های پروتئین میزبان (HCP) و همچنین فرایند سفارشی کیت های سنجش HCP قابل دسترس می باشد.

  • فرایند تولید سفارشی آنتی بادی های پلی کلونال ضد HCP
  • فرایند تولید سفارشی کیت های سنجش HCP